واحـــــد  حسابداری  مسئولآقای علی اکبـــــــریشماره تماس  2066 
واحــــــد دبیــر خانه  مسئول  آقای پرویز آقـــــابیگی   شماره تماس 2015-2062
واحد ماشین نویسی  مسئول خانم شور انگـــیزشماره تماس 2167  
واحــــــــد تاسیسات  مسئول   آ قای علی کلائی   شماره تماس 2040
واحــــــــــــــد نقلیه  مسئول  آقای عباس آگهـــــی   شماره تماس  2070 -  2233
واحـد خــــــــــدمات   مسئول آقای محسن کشـاورز    شماره تماس 124 
واحد فرهنگی وتبلیغات   مسئول آقای محمدرضا شجاعی فردشماره تماس  2506
واحد امور اداری  مسئول آقای مهدی خرم شکوه شماره تماس  2181 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-23 14:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ