شورای ساختمان مرکزی دانشگاه

با توجه به نیاز گردآوری واحد های ستادی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان فارس در یک محل، درسال 1383 ساختمان فعلی به تدریج

تجهیز وآماده بهره یرداری شد و به این ترتیب معاونت ها و واحد های مختلف دانشگاه در ساختمان مرکزی مستقر گردیدند

این موضوع بطور طبیعی مشکلات و معضلاتي به دنبال داشت. لزوم هماهنگی واستقرار واحد ها درمکانها و فضاهای مناسب ، تجهیز و ساماندهی امکانات

ایجاب می کرد که شورایی متشکل از نمایندگان کلیه معاونتها و حوزه ریاست ، تحت اشراف ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردد .

از این رو طبق بند شش مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 13/12/83 شورای برنامه ریزی و نظارت بر امورعمومی ساختمان مرکزی دانشگاه  (به اختصار شوراي ساختمان

مركزي دانشگاه) تشکیل گردید. سپس برای شفاف سازی وروشن نمودن حدود وظایف واختیارات شورا تصمیم گرفته شد که اساس نامه وآئین نامه شورا تدوین گردد تا بتوان اهداف ،

عملكرد و نتایج بدست آمده را ارزیابی نمود .

وظایف  شورا :

1- سیاست گزاری امور جاری ساختمان مرکزی و تدوین برنامه های میان مدت و دراز مدت جهت حل و فصل مشکلات .

2- نظارت بر حفظ ، نگهداری ، آراستگی و زیبا سازی ساختمان مرکزی .

3- استفاده بهینه از فضاها وامکانات موجود ساختمان .

4- رسیدگی و پیگیری مشکلات مربوط به ساختمان .

5- ایجاد هماهنگی بین واحد ها در جهت نیل به اهداف فوق .

اساسنامه شورای ساختمان مرکزی

ماده یک : شورای برنامه ریزی و نظارت بر امور عمومی دانشگاه متشکل از هشت نفرنماینده تام الاختیار ریاست و معاونتهای دانشگاه با پیشنهاد معاونین و حکم

رئیس محترم دانشگاه به مدت دو سال منصوب و با مشارکت یکدیگر برنامه ریزی ونظارت بر امورعمومی ساختمان مرکزی را هدایت می نمایند .

ماده دو : معاونین محترم دانشگاه در صورت صلاحدید وبر حسب اهمیت موضوع بنا به دعوت دبیر جلسه شخصا در جلسه شرکت خواهند نمود .

ماده سه : جلسه با حضورحد اقل پنج نفراز اعضاء رسمیت یافته و پیشنهادات با رای موافق حداقل نصف بعلاوه یک نفر از شرکت کنندگان به تصویب

خواهد رسید .

ماده چهار : مصوبات شورا با امضاء رئیس محترم دانشگاه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .

تبصره: رئیس محترم دانشگاه می تواند اختیار ابلاغ و اجرای مصوبات را به دبیر شورا تفویض نماید .

ماده پنج : جلسات شورا هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد و بر حسب مورد و ضرورت به پیشنهاد دبیر شورا جلسات فوق العاده برگزار خواهد شد .

ماده شش : حضور کارشناسان و صاحب نظران بر حسب نیاز بدون حق رای وبا تصویب شورا در جلسات بصورت موردی بلا مانع می باشد .

ماده هفت :     مذاکرت و مصوبات جلسه مکتوب و به امضای اعضاء خواهد رسید و به عنوان اسناد اداری  ثبت و بایگانی خواهد شد .

ماده هشت : پایان هر سال گزارش سالانه توسط دبیر شورا بصورت مکتوب تهیه وبه ریاست محترم دانشگاه و اعضاء شورا ارائه خواهد شد .

ماده نه : اعضای شورا در اولین نشست خود دبیر شورا را انتخاب و جهت صدور حکم به ریاست محترم دانشگاه معرفی می نمایند که در صورت تائید

به مدت دو سال و نیم منصوب خواهد شد .

ماده ده : دبیر شورا موظف به پیگیری اجرای مصوبات شورا و گزارش عملکرد می باشد .

تبصره : دبیر شورا بنا به ضرورت یک نفر را به عنوان منشی جلسه انتخاب می نماید که وظیفه وی تدوین صورتجلسات و ثبت دستور جلسات بعدی ،

ثبت اسامی حاضرین و غائبین و سایر امور اجرائی با هماهنگی دبیر شورا خواهد بود .

ماده یازده : در صورت استعفا یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه یکی از اعضای شورا و یا عدم حضور غیر موجه در سه جلسه متوالی ویا پنج جلسه غیرمتوالی،

فرد واجد شرایط دیگری به پیشنهاد معاونت مربوطه و با حکم ریا ست دانشگاه به عنوان جایگزین معرفی می شود .

تبصره : اعمال هرگونه تغییر و اصلاحات در متن اساسنامه مشروط به تصویب مجدد توسط اعضای شورا می باشد .

اساسنامه شورا و آئین نامه در یازده ماده و سه تبصره در تاریخ   12/11/85 به تصویب رسید .

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-18 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ