برنامه پخش آیات قرآن به شیوه ترتیل از سیستم صوتی ساختمان مرکزی1

بقره

آیه1 تا58

23

انعام

آیه51 تا 92

45

ابراهیم

آیه1 تا 52

67

شعرا

آیه107 تا 227

89

شوری

آیه1 تا 53

2

بقره

آیه59 تا 100

24

انعام

آیه93 تا 136

46

حجر

آیه1 تا 99

68

نمل

آیه1 تا 47

90

زخرف

آیه1 تا 47

3

بقره

 آیه101 تا 143

25

انعام

آیه137 تا 165

47

نحل

آیه1 تا 47

69

نمل

آیه48 تا 93

91

زخرف

آیه48 تا 89

4

بقره

 آیه144 تا183

26

اعراف

آیه1 تا 52

48

نحل

آیه48 تا 86

70

قصص

آیه1 تا 44

92

دخان

آیه1 تا 59

5

بقره

آیه 184 تا 220

27

اعراف

آیه52 تا 102

49

نحل

آیه87 تا 128

71

قصص

آیه45 تا 88

93

جاثیه

آیه1 تا 37

6

بقره

 آیه 221 تا 253

28

اعراف

آیه103 تا 160

50

اسرا

آیه1 تا 56

72

عنکبوت

آیه1 تا 33

94

احقاف

آیه1 تا 35

7

بقره

آیه 254 تا286

29

اعراف

آیه161 تا 206

51

اسرا

آیه57 تا 111

73

عنکبوت

آیه34 تا 69

95

محمد-فتح

8

آل عمران

آیه 1 تا 44

30

انفال

آیه1 تا 41

52

کهف

آیه1 تا 49

74

روم

آیه1 تا 60

96

حجرات

آیه1 تا 18

9

آل عمران

آیه 45 تا84

31

انفال

آیه42 تا 75

53

کهف

50 تا 110

75

لقمان

آیه1 تا 34

97

ق

آیه1 تا 45

10

آل عمران

آیه 85 تا 133

32

توبه

آیه1 تا 40

54

مریم

آیه1 تا 98

76

سجده

آیه1 تا 30

98

ذاریات طور

نجم

11

آل عمران

آیه 134 تا 161

33

توبه

آیه41 تا 84

55

طه

آیه1 تا 72

77

احزاب

آیه1 تا 37

99

قمر-الرحمن

12

آل عمران

آیه 162 تا 200

34

توبه

آیه85 تا 129

56

طه

آیه73 تا 135

78

احزاب

آیه37 تا 73

100

واقعه-حدید

13

نساء

آیه1 تا 26

35

یونس

آیه1 تا 30

57

انبیا

آیه1 تا 55

79

سبا

آیه1 تا 54

101

مجادله

آیه1 تا 22

14

نساء

آیه27 تا 61

36

یونس

آیه31 تا 71

58

انبیا

آیه56 تا 112

80

فاطر

آیه1 تا 45

102

حشر

آیه1 تا 24

15

نساء

آیه 62 تا94

37

یونس

آیه72 تا 109

59

حج

آیه1 تا 36

81

یس

آیه1 تا 83

103

ممتحنه-صف-جمعه

16

نساء

آیه 95 تا 131

38

هود

آیه1 تا 37

60

حج

آیه37 تا 78

82

صافات

آیه1 تا 182

104

منافقون-تغابن-طلاق

17

نساء

آیه132 تا 176

39

هود

آیه38 تا 76

61

مومنون

آیه1 تا 53

83

ص

آیه1 تا 88

105

تحریم-ملک

18

مائده

1 تا 24

40

هود

آیه77 تا 123

62

مومنون

آیه54 تا 118

84

زمر

آیه1 تا 38

106

قلم-الحاقه

19

مائده

آیه25 تا 53

41

یوسف

آیه1 تا 38

63

نور

آیه1 تا 34

85

زمر

آیه39 تا 75

107

معارج-نوح-جن

20

مائده

آیه54 تا 89

42

یوسف

آیه39 تا 78

64

نور

آیه35 تا 64

86

غافر

آیه1 تا 45

108

مزمل-مدثر-قیامت

21

مائده

آیه90 تا 120

43

یوسف

آیه79 تا 111

65

فرقان

آیه1 تا 77

87

غافر

آیه46 تا 85

109

انسان-مرسلات-نبا

22

انعام

آیه1 تا 50

44

رعد

آیه1 تا 43

66

شعرا

آیه1 تا 106

88

فصلت

آیه1 تا 54

110

نازعات-...انشقاق

...ناس

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-18 12:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ