« مسئولیتهای دیگر مدیریت ساختمان مرکزی»
 • عضو شوراي رفاهي دانشگاه
 • نماينده معاونت  و دبیر شوراي ساختمان
 • مشاور كميسيون ماده تعزيرات دانشگاه
 • دبیر شورای ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • عضو اصلي ستاد قران وعترت دانشگاه علوم پزشكي

« شرح وظايف مديريت ساختمان مركزي دانشگاه»

 • كسب خط مشي ، برنامه كلي ودستورالعمل هاي اجرائي از هيئت رئيسه ، رياست ، معاونت توسعه مديريت  و منابع دانشگاه و شوراي ساختمان مركزي دانشگاه
 • برنامه ريزي ونظارت برامور عمومي ساختمان مركزي دانشگاه 
 • پيگيري اجراي مصوبات شوراي ساختمان مركزي و گزارش عملكرد ساليانه به صورت مكتوب به رياست محترم دانشگاه و معاون محترم توسعه مديريت و منابع
 •  تدوين صورتجلسات ، ثبت دستـورجلسات ونظارت برتشكيل جلسات به موقع و حضـــــــور اعضاء  شوراي ساختمان مركزي 
 •   سياستگزاري امور جاري ساختمان و تدوين برنامه هاي ميان مدت و درازمدت جهت حل وفصل مشكلات ساختمان مركزي دانشگاه
 •  نظارت بر بازآموزي و كاربـــــري آموزش هاي لازم و برگزاري برنامه هاي آموزشي و مورد نياز جهت پرسنل مديريت 
 • نظارت بركاركنان و واحدهاي تحت سرپرستي ، تنظيم برنامه ، تقســـــــــيم كاروايجاد هماهنگي بين فعاليت آنان وجلوگيري از انجام كارهاي موازي
 •  انجام بررسي هاي لازم در زمينه عمليات و فعاليتهاي امورمالي وجلوگيري ازانجام هزينه هاي اضافي و اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي تنظيمي پيش بيني شده
 • نهايت تلاش وجديت درخصوص افزايش ارتقاءسرويس خدماتي به مجموعه وابسته به ساختمان مركزي دانشگاه
 •  تلاش درامر نظارت و رسيدگي لازم به امور اداري ، مالي،تغذيه ،انبار،تاسيسات ، نقليه وامورعمومي ساختمان
 •  انجام برنامه هاي لازم جهت تهيه و تامين نيروي انساني و بالاترين سرويس خدمات از لحاظ كيفي در راستاي ارايه آموزش هاي مناسب و مورد نياز
 • هدايت كليه واحدهاي تحت سرپرستي براي اصلاح برنامه هاي اجرايي در جهت اهداف برنامه هاي تعيين شده وارزشيابي كاركنان تحت سرپرستي
 • نظارت مستمر برنحوه اجراي هزينه ها و پرداخت ها و بررسي اسناد هزينه 
 • مديريت كليه امور مورد نياز ساختمان مركزي ونظارت برفرآيند تهيه و تجهيز ابزارهاي مورد لزوم
 • نظارت مستمر بر فعاليت كليه پيمانكاران و شركتهاي طرف قرارداد با اين مديريت
 • رسيدگي به شكايات پرسنلي و ارباب رجوع و نظارت برفعاليت روزمره پرسنل وحضور وغياب آنها وپايش عملكرد ماهيانه و ساليانه 
 • نظارت و رسيدگي به امور رفاهي وافزايش رضايتمندي كاركنان ساختمان مركزي
 •  سرپرستي و نظارت مستمر و تنظيم برنامه هاي عمده با همفكري مسئولين واحدهاي تحت نظارت
 •  ايجاد فضاي بانشاط وافزايش انگيزه كاري براي پرسنل ساختمان مركزي با استفاده از ديدگاهها و نقطه نظرات آنها
 •  تشكيل جلسات مستمربا مسئولين واحدهاي تحت امر واستفاده از ديدگاهها و نقطه نظرات آنها دراموري كه ارتقاء كمي و كيفي خدمات را به دنبال خواهد داشت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-12 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ