اداره اعتبارات

 

 

 
نام:نيکو
نام خانوادگي: خزائني
سمت: رئيس اداره اعتبارات
 
 
درخواست ودريافت تنخواه گردان حسابداري در ابتداي سال ودرخواست وجه بودجه برنامه اي بصورت ماهيانه از
معاونت هزينه وخزانه معين استان پرداخت تنخواه گردان به واحدهاي تحت پوشش دانشگاه به نسبت تخصيص اعتبار بصورت ماهيانه براي بودجهومقطعي وموردي در زمان دريافت تخصيص براي اعتبارات ابلاغي ورديف ها کنترل وثبت رديف عمومي مانده وجوه
مصرف نشده وساير منابع واخواهي ورفع اشکال اسناد هزينه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه از نظراعتباري وکنترل کردن هزينه هابا دفتر اعتبارات واحد ها کنترل وهماهنگي از نظر صحت اعتبارتخصيص هزينه با اداره دفتر داري بصورت ماهيانه پيگيري وکنترل اعتبارات رديف ها با وزارت بهداشت ودرمان پي گيري جهت دريافت وجوه تخصيص داده شده از خزانه داري در پايان سال تهيه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات در پايان سال

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-18 12:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ