دریافت فایل جزوه آموزشی دستورالعمل آخرین ضوابط سازمانهای بیمه گر

اطلاعیه مربوط به اداره دریافت و پرداخت

بازخريد مرخصي:( مشمول ماليات نمي گردد)

كارمند رسمي وپيماني:

(جمع آخرين حكم كارگزيني÷30 )×تعداد روزهاي مرخصي

اعضاي هيات علمي:

((جمع آخرين حكم كارگزيني محروميت ازمطب)÷30)×تعداد روزهاي مرخصي

بازخريد مرخصي مناطق محروم  :

فصل 1 : مشمول ماليات مي گردد 

به 5%  ازپرسنل درمناطق محروم تعلق مي گيرد .

(جمع آخرين حكم كارگزيني÷30 )×تعداد روزهاي مرخصي

 

هزينه سفرسال 88 به ما قبل: ( مشمول ماليات نمي گردد ).

( پرداخت توسط مبدا باتوجه به آخرين حكم كارگزيني سال 87)

(حقوق+فوق العاده شغل+حداقل دريافتي+حق جذب+برجستگي)+(كيلومتر بين مبدا ومقصد×98 ريال×  تعدادنفرات(حداكثر5نفر)

                 1                               2

نكته:

1-كارمند زن 1 نفر محاسبه مي شود. درصورتي كه سرپرست خانواده باشد محاسبه مانند پرسنل مرد مي شود .

2 براي مسافت كمتر از 150 كيلومتر نصف مبلغ رديف 1 + رديف 2 تعلق مي گيرد.

تذكر:در سال 89 هيچگونه بخشنامه اي در خصوص پرداخت هزينه سفر اعلام نشده است.

 

ماموريت: ( مشمول ماليات نمي گردد.)

 كارمند رسمي وپيماني:

بر اساس جمع آيتم هاي حقوق مشمول كسور بازنشستگي

تا مبلغ 3100000ريال    1/25  مازادبر 3100000 ريال 1/200

كارمند قرار دادي:

تا مبلغ 2120000ريال 1/25       مازاد بر 2120000 ريال  1/200

 

حقوق+فوق العاده شغل+حق مديريت+تفاوت تطبيق+فوق العاده ايثار گري+سختي كار+فوق العاده ويژه  = جمع آيتم هاي  مشمول كسور بازنشستگي كارمند رسمي و پيماني

جمع حكم عائله   مندي واولاد = جمع  آيتم هاي مشمول كسور بازنشستگي كارمند قراردادي

حق التدريس كارمند رسمي وپيماني:

مبلغ هر ساعت=(مجموع حق شغل+حق شاغل+حق مديريت ÷176 )×2

 

پاداش ازدواج وهزينه كفن ودفن :( مشمول ماليات نمي گردد.)

كارمندان رسمي وپيماني و بازنشستگان در سال89 برابر5088000 ريال مي باشد.

 

بيمه عمر: ( مشمول ماليات نمي گردد.)

كارمندان رسمي وپيماني وقراردادي وبازنشستگان در سال 89 برابر30000000 ريال مي باشد.

 

پاداش پايان خدمت: ( مشمول ماليات نمي گردد.)

(بر اساس آخرين حكم زمان اشتغال)

جمع آيتم هاي مشمول كسور قانوني  ×(سنوات خدمت- محكوميت اداري)

 

اضافه كاري پرسنل رسمي وپيماني:

 176:  ( حق شغل+حق شاغل+حق مديريت)  =يك ساعت اضافه كاري

 

اضافه كاري پرسنل قراردادي:

160: ( 408600شاغل اداري  و681000  شاغل بهداشتي درماني ) (حقوق پايه +ساير ) = يك ساعت اضافه كاري 

بازخريد سنوات خدمت كاركنان قراردادي: ( مشمول ماليات نمي گردد.)

(حقوق پايه + ساير) ×مدت كار كرد سالانه

 

بازخريد سنوات مستخدمين پيماني كه به نحوي فسخ قرارداد شده اند: ( مشمول ماليات نمي گردد.)

 به ازاي هرسال خدمت قابل قبول علاوه برحقوق وفوق العاده مربوط به مرخصي استحقاقي ذخيره شده معادل يك ماه آخرين حقوق و مزايا پرداخت گردد. (تبصره 3 ماده 12 آيين نامه استخدام پيماني)

 
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-5 9:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ