شمارهعنوانواحدفعال/ غیرفعال
27/92/مواگذاری انجام خدمات خونگیریبیمارستان مطهری مرودشتip_icon_02_Down.png]
26/92/مواگذاری فیزیوتراپیبیمارستان مطهری مرودشتip_icon_02_Down.png]
25/92/مواگذاری انجام خونگیری بیمارانبیمارستان نمازیip_icon_02_Down.png]
 واگذاری امور مربوط به چاپ، پاکت گذاری و توزیع فیش های حقوقی بازنشستگانواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
23/92/مواگذاری خدمات آزمایشگاهیدرمانگاه شهید مطهری شیرازip_icon_02_Down.png]
22/92/ممناقصه طبخ و توزیع غذادانشکده پرستاری حضرت زهرا(س) آبادهip_icon_02_Down.png]
21/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومواحد بین المللip_icon_02_Down.png]
21/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومواحد بین المللip_icon_02_Down.png]
 مناقصه محدود صدور بیمه نامهواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
20/92/مخرید انواع باند و گازواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
19/92/ممناقصه طبخ و توزیع غذادانشکده بهداشت اوزip_icon_02_Down.png]
18/92/مخرید 100 دستگاه سیستم رایانهواحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
17/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبتواحد بین المللip_icon_02_Down.png]
 انجام خدمات بهورزی خانه های بهداشتواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
 اصلاحیه سرویس و نگهداری، تهیه و تأمین و تعویض قطعات یدکی 67 دستگاه رادیولوژیواحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
 اصلاحیه سرویس و نگهداری، تهیه و تأمین و تعویض قطعات یدکی 112 دستگاه رادیولوژیواحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
12/92/مسرویس و نگهداری، تهیه و تأمین و تعویض قطعات یدکی 67 دستگاه رادیولوژیواحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
13/92/مسرویس و نگهداری، تهیه و تأمین و تعویض قطعات یدکی 112 دستگاه رادیولوژیواحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
09/92/مخرید انواع باند و گازواحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
11/92/ممناقصه طبخ و توزیع غذاساختمان مرکزی دانشگاهip_icon_02_Down.png]
 تأمین آمبولانس و کادر درمان شبکه بهداشت  کوار به مراکز درمانی شیراز و بالعکسشبکه بهداشت کوارip_icon_02_Down.png]
7/92/مخرید دستگاه OCTواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومواحدهای شهرستان گروه 8ip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومبیمارستان چمرانip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومدانشکده دندانپزشکیip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومبیمارستان خلیلیip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومدانشکده پیراپزشکیip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومبیمارستان ابن سیناip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومدانشکده توانبخشیip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومبیمارستان تروماip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومگروه 4 واحدهای شیرازip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومساختمان مرکزیip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومواحدهای شهرستان گروه 2ip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومواحدهای شهرستان گروه 3ip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت سومواحدهای شهرستان گروه 10ip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه طبخ نوبت سومبیمارستان بواناتip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه طبخ نوبت سومبیمارستان مهرip_icon_02_Down.png]
6/92/ممناقصه طبخ نوبت سومبیمارستان زرین دشتip_icon_02_Down.png]
5/92/مخرید 100 دستگاه سیستم رایانهواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومبیمارستان ابن سیناip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومبیمارستان تروماip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومبیمارستان چمرانip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومبیمارستان خلیلیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومبیمارستان شهید دستغیبip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومدانشکده پیراپزشکیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومدانشکده توانبخشیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومدانشکده داروسازیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومدانشکده دندان پزشکیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومدانشکده مدیریتip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دوممرکز کوهورتip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دوممعاونت دانشجویی دانشکده پزشکیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دوممعاونت دانشجویی دانشکده داروسازیip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومگروه 4 واحدهای شیرازip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومحساب مشترک واحد شیراز گروه 1ip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومواحدهای شهرستان گروه 2ip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومواحدهای شهرستان گروه 3ip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه ایاب و ذهاب نوبت دومواحدهای شهرستان گروه 10ip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه طبخ نوبت دومبیمارستان بواناتip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه طبخ نوبت دومبیمارستان زرین دشتip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه طبخ نوبت دومبیمارستان قطب الدینip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه طبخ نوبت دومبیمارستان مهرip_icon_02_Down.png]
4/92/ممناقصه طبخ نوبت دومشبکه فراشبندip_icon_02_Down.png]
 اصلاحیه پیوست شرایط طبخبیمارستان قطب الدینip_icon_02_Down.png]
 اصلاحیه برگ پیشنهاد قیمتاورژانسip_icon_02_Down.png]


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-25 12:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ