عنوان
واحد
فعال/ غیرفعال
استعلام مناقصه تسهیلات زایمانی مرکز بهداشتی قائمیه کازرونip_icon_02_Down.png]
استعلام مزایده واگذاری مرکز بهداشتی درمانیاکبرآبادip_icon_02_Down.png]
استعلام واگذاری داروخانهبیمارستان امام جعفر صادق (ع) پاسارگادip_icon_02_Down.png]
استعالم واگذاری مرکز بهداشتی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالبشهرستان زرقانip_icon_02_Down.png]
استعلام راه اندازی، تجهیز و ارائه خدمات پایگاه های بهداشتیشهرستان شیرازip_icon_02_Down.png]
اصلاحیه استعلام  راه اندازی، تجهیز و ارائه خدمات پایگاه های بهداشتیشهرستان شیرازip_icon_02_Down.png]
استعلام راه اندازی، تجهیز و ارائه خدمات پایگاه های بهداشتیشهرستان شیرازip_icon_02_Down.png]
استعلام واحد داروخانهبیمارستان امام حسن عسکری (ع) زرقانip_icon_02_Down.png]
استعلام واحد فیزیولوژیبیمارستان شهید دستغیبip_icon_02_Down.png]
واگذاری واحد دندانپزشکیمرکز بهداشتی درمانی سده اقلیدip_icon_02_Down.png]
فراخوان استعلام مزایده فروش یک دستگاه فر نانوایی حرارت مستقیم مدل 250مجتمع فرهنگی ورزشی ولایتip_icon_02_Down.png]
استعلام واگذاری سفر زیارتی مشهد مقدسکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیرازip_icon_02_Down.png]
فروش کارتن و کاغذهای باطلهواحدهای تابعهip_icon_02_Down.png]
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذا مراکز درمانیشهرستان شیرازip_icon_02_Down.png]
واگذاری واحد سونوگرافی بیماران سرپاییبیمارستان شهید بهشتی مرودشتip_icon_02_Down.png]
واگذاری بیمه نامهواحدهایی تابعهip_icon_02_Down.png]
خرید، نصب و راه اندازی MRIبمارستان شهید مطهری مرودشتip_icon_02_Down.png]
خرید، نصب و راه اندازی MRIبمارستان شهید مطهری مرودشتip_icon_02_Down.png]
ارسال رزومه فعالیتهای مخابراتیمخابرات ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکیip_icon_02_Down.png]
پذیرش مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی
واحدهای تابعه 
ip_icon_02_Down.png]
 پیاده سازی سیستم نرم افزار یکپارچه HIS بیمارسستانی
واحدهای تابعه 
ip_icon_02_Down.png]

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-17 19:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ