مدیریت خدمات پشتیبانی
واحد بررسی قیمتها
2073
آقاي دكتر توكلي
2279
آقاي خسروي
2072
آقاي مهندس قاسمي
2187
آقاي جوكار
2706 - 2076
خانم حجار
2480
آقاي عطاران
2710
خانم رجبي ( مسئول دفتر )
2285
آقاي محمدي
تداركات مركزي دانشگاه
2513
آقاي توكلي
2163
آقاي فرزاد فر (رئیس تدارکات)
2514
آقاي رفاهيت
2124
آقایان شهرامي‌مهر - خبازی- شکری - قاسمی
2515
آقاي غفاري - خانم رستمي
2052
آقايان علی كاظمي (معاون تدارکات)
واحد امور رایانه و امور وب سایت
2050
آقايان مجيدپور-قاضي‌پور- حافظ نیا
2516
آقای عطائی
امور قراردادها
بایگانی
2075 - 2079
آقای كشتكار-خانم برزگر
2053
خانمابراهیمی آقای شیخی
2194
آقاي غفاری
واحد امور اداری
2068
آقايان محمدي
2200
خانم صابری
2082
خانمها مصطفوي- عبدالهی
حسابداري مديريت پشتيباني
2054
آقاي روستايي
2066
آقای اکبری
2077
خانم ظريفي -خانم كي‌نيا
2074
خانم صداقت آقای میری
2056
آقايان عسكري-مرادي
2496
آقایان قربانی - کامیاب
2165
خانمها مقصوديان-يوسفي
آمار
زائر سرای مشهد
2071
آقای حقجو
2071
خانم گنج بخش
2498
خانم بیضاوی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-18 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ