تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه
 
1- تعرفه مكالمه شهري خطوط تلفن ثابت
2- تعرفه مكالمه بين شهري خطوط تلفن ثابت
3- تعرفه مكالمات بين الملل از خطوط تلفن ثابت
4- تعرفه مكالمه تلفن همراه (اعتباري همراه اول)
5- تعرفه مكالمه با ساير اپراتورهاي همراه (ايرانسل - تاليا)

1- تعرفه مكالمه شهري خطوط تلفن ثابت
نرخ هر پالس تلفن70/44ريال و بدين شرح محاسبه مي گردد:
 - تعرفه یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت از ساعت 8 صبح تا 13 مبلغ  96/19 ریال
 - تعرفه یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت از ساعت 13صبح تا 21 مبلغ 7/16 ریال
 - تعرفه یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت ازساعت 21 تا8 صبح وروزهای جمعه وتعطیلات رسمی مبلغ 86/13ریال
 
 
2- تعرفه مكالمه بين شهري خطوط تلفن ثابت
 نرخ هر پالس تلفن70/44ريال و بدين شرح محاسبه مي گردد:
 تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شهری تا مسافت 100 کیلومتر از ساعت 8 صبح تا 21 مبلغ 134ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح  مبلغ 89 ریال
تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شهری ازمسافت 100تا400 کیلومتر از ساعت 8 صبح تا 21 مبلغ 268 ریال وازساعت 21 تا 8 صبح مبلغ 179 ریال
 تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شهری ازمسافت 400تا700کیلومتر از ساعت 8 صبح تا 21 مبلغ 536 ریال وازساعت 21 تا 8 صبح  مبلغ 268 ریال تعرفه یک دقیقه مکالمه بین شهری بیشتر از 700کیلومتر از ساعت 8 صبح تا 21 مبلغ 715ریال و از ساعت 21 تا 8 صبح  مبلغ 358 ریال
 توجه: لازم به ذکر است فاصله شهرها براساس فاصله های هوایی محاسبه می شود.
 
تعرفه مكالمات بين الملل از خطوط تلفن ثابت 
نرخ مکالمات بین الملل با تمامی کشورها به استثنای کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس و فوتانا در هر دقیقه 1575 ریال می باشد و در کشورها و شهرهای ذکر شده در ه ردقیقه 4796ریال می باشد.لازم به ذکر است در صورت تماس به وسیله تلفن همراه، نرخ مکالمه شهری تلفن همراه به مبالغ فوق اضافه می شود.  

جدول 1(مکالمات شهری )

 

زمان

نرخ 1دقیقه مکالمه باپالس447ریال

ازساعت 8 صبح تا21 همراه به همراه

447

ازساعت 8 صبح تا21همراه به ثابت

447

ازساعت 21 تا8 صبح همراه به همراه

358

ازساعت 21 تا8 صبح همراه به ثابت

358

روزهای جمعه صبح تا21

358

روزهای جمعه وتعطیلات رسمی همراه به ثابت و بالعکس

358

شهری: شامل مکالمات عادی مشترک می باشد،تماس ازشهرمبداباتلفن همراه يا ثابت دیگری درهمان شهرمبدا 

جدول 2(مکالمات بین شهری)

 

زمان

نرخ 1دقیقه مکالمه باپالس447ريال

ازساعت8 صبح تا21

760

ازساعت 21تا8 صبح روزبعد

536

روزهای جمعه وتعطیلات رسمی

536

 

 

بین شهری : در صورتیکه مکالمه بین 2 شهر متفاوت برقرار شود، مکالمه بین شهری خواهد بود، اعم از اینکه مشترک از شهر مبدا با شهرستان دیگری ارتباط برقرار کند یا مشترک در شهر دیگری مستقر باشد و یا شهر مبدا یا سایر شهرها ارتباط برقرار نماید.

جدول3(مکالمات خارجی)

 نام کشور

مبلغ1دقیقه مکالمه بدون مالیات وعوارض

کلیه کشورهای جهان بجزنقاط مندرج دربند2

1575

کشورهای ویتنام ،کوبا،سورینام ،گویان فرانسه،ریونیون،انتیل فرانسه ،والیس وفوتانا

4796

افغانستان

2030

 

مکالمات خارجه : درصورت تماس مشترک ازمبداباتلفن های سایرکشور
یادآوری : به هزینه های فوق الذکر  1دقیقه مکالمه شهری نیزاضافه می گردد.

تعرفه مكالمه تلفن همراه (اعتباري همراه اول)


جدول شماره1

به تمامي نرخها 3 درصد به عنوان عوارض وماليات اضافه مي گردد.

ساعات غير اوج-Off Peak

ساعات اوج مصرف-Peak

محدوده تماس

537 ريال در دقيقه

671 ريال در دقيقه

استاني

804 ريال در دقيقه

1140 ريال در دقيقه

بين استاني

935 ریال درهردقیقه

935 ریال درهردقیقه

ایرانسل

537ريال دردقیقه

671ريال دردفیقه

تالیا

ساعات اوج مصرف(Peak ) :  از ساعت 8 الي 21ساعات غير اوج (Off Peak ) :  از ساعت 21 الي 8،جمعه و روزهاي تعطيل
مکالمات استانی : درصورت برقراری ارتباط ازتلفن همراه درشهرمبدابه تلفن همراه دیگر و یا تلفن ثابت 
مکالمات بین استانی :در2حالت نوع مکالمات بین استانی بوده    
1. تماس باتلفن همراه ازشهرمبداباتلفن همراه یا ثابت در سایرشهرها
2. تماس با تلفن همراه ازشهری به غیر از شهرمبداباتلفن همراه یا ثابت در همان شهر یا سایر شهرها  (درصورت جابجایی مشترک ازمبدا )
هزينه تماس با شبكه ايرانسل براي مشتركان سيم كارتهاي اعتباري همراه اول دقيقه اي 935 ريال است.
هزینه تماس  با تالیا مشابه تماس استانی می باشد.
مکالمات خارجه: درصورت تماس ازتلفن همراه با تلفنهای سایر کشورها 

جدول شماره 2

نام کشورها

مبلغ یک دقیقه
بدون مالیات وعوارض

کلیه کشورهای جهان به جزنقاط مندرج دربند2 و3

2362ريال

کشورهای ویتنام ، سورینام ،گویان فرانسه ،کوبا،ریونیون

7194ریال

افغانستان

3045ريال

نکته : به هزینه های فوق یک دقیقه مکالمه استانی نیزاضافه می گردد. 

 تعرفه مكالمه با ساير اپراتورهاي همراه (ايرانسل - تاليا)

 

1)تعرفه کارکرد ارتباط مشترکین تلفن ثابت و همراه پس‌پرداخت (Pastpaid) شرکت مخابرات ایران به سمت شبکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای هر دقیقه مبلغ 625 ریال تعیین شده است.

 

2) تعرفه کارکرد ارتباط مشترکین تلفن همراه پیش‌پرداخت (Prepaid) شرکت مخابرات ایران به سمت شبکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل برای هر دقیقه مبلغ 937 ریال تعیین شده است.

 

3) تعرفه کارکرد ارتباط مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران به سمت شبکه شرکت خدمات ارتباطی تالیا برای هر دقیقه مبلغ 447 ریال درروز و مبلغ 358 ریال در شب تعیین شده است.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ