تاريخچه

دانشگاه علوم پزشكي شيراز به منظور پيروي از تكنولوژيهاي بروز شده در حيطه ارتباطات، ارتقا سيستمهاي مخابراتي موجود و استفاده از دانش روز در سال 1386 از مديريت فني دانشگاه منفك و به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه معرفي گرديد. تلاش كاركنان اين اداره در جهت گسترش و ترويج ارتباطات از طريق بستر شبكه (IP)، بررسي روشها و تكنولو‍ژيهاي نوين، ايجاد زمينه مناسب در جهت بكارگيري آن و همچنين جمع آوري و ساماندهي اطلاعات موجود و ارائه راهكارهاي مفيد به كاربران بوده است كه در نهايت امر اميد به رضايت آنها از سوي همكاران عزيز مي باشد.

معرفی


امروزه تكنولوژی در عرصه مخابرات با سرعت چشمگيری در حال پيشرفت است و گويی اين مسير را انتهايی نيست . هر روز در حوزه IT شاهد معرفی دستاوردهای جديدی در جهان هستيم و هر روز اخبار تازه‌ای از دنيای ارتباطات به گوشمان مي رسد . پيشرفت فناوری در عصر ارتباطات چنان به سرعت در حركت است كه غفلت در زمينه فراگيری و بكارگيری آن موجب عقب افتادگی از قافله پرشتاب اين تكنولوژی می‌گردد . از جمله فناوری های نوين ارتباط در حوزه IT ، استفاده از بستر(IP) يا همان ( Internet Protcol ) جهت ايجاد ارتباط صوتی، تصويری و Data می‌باشد . دراين تكنولوژی می توان با استفاده از بستر شبكه از يك نقطه به دور‌ترين نقاط جهان ارتباط برقرار و كمترين هزينه را بابت مكالمه پرداخت كرد ؛ ضمن آنكه قابليت كنترل و مديريت و حتی ايجاد تغييرات لازم در سيستم از راه دور به سادگی امكان پذير است. از سالهای گذشته با ايجاد بستر مناسب شبكه و اينترنت توسط مديريت فناوري اطلاعات ، اداره مخابرات دانشگاه نيز به تبع آن در استفاده از سيستم IP در اين امر پيشرو بوده و تا كنون اقدامات درخور توجهی صورت داده است ؛ كه از جمله آن می توان به مركز تلفن ساختمان مركزی اشاره كرد كه قابليت استفاده از امكانات IP و اتصالات تلفنی آنالوگ را بطور همزمان (‌h ybrid ) داراست . با متحول شدن جهانی حوزه مخابرات و ارتباطات و حركت به سمت استفاده از توليدات مخابراتی در حوزه IT و با استفاده ازشبكه های محلي اينترنت ، اداره مخابرات دانشگاه نيز با هدف علمي تر شدن وظايف خود و جهت ارتقاء سيستم هاي موجود و استفاده از دانش روز از مهر ماه سال 86 از مديريت فني دانشگاه منفك و به عنوان يكي از واحدهاي مديريت فناوري اطلاعات دانشگاه معرفي گرديد . تلاش اين اداره ، گسترش ارتباطات از طريق بستر IP در جهت كاهش هزينه ها و برقراري ارتباط بهتر ( صوتي ، تصويري ، ديتا ) بين كليه واحدهای دانشگاه ( دانشكده ، بيمارستانها ، شبكه های بهداشت و درمان و واحد های ستادی ) ؛ و همچنين بررسی روشها و تكنولوژيهای جديد و ايجاد زمينه مناسب در جهت بكارگيری آن است .

  اهداف واحد مخابرات:


با اتمام مرحله اول بازديد از واحد های مختلف دانشگاه در سطح استان و ايجاد شناسنامه تجهيزات مراكز تلفن هر واحد و تعيين توانايي های هريك از آنها ، بررسی مشكلات فعلی واحد ها در حال انجام است كه روش ها و راه حل های اين مشكلات و رسيدن به سطح مطلوب از اهداف اداره مخابرات دانشگاه می باشد . عناوين ذيل از مهمترين اهداف اين اداره است :

الف- اصلاح وضعيت پستها و كابل ها ی مخابراتی واحد های دانشگاه

ب- ادامه بررسی كارايی سيستمهای فعلی مركز تلفن در دانشگاه وپيگيری جهت تعويض سيستمهای قديمی

ج- پيگيری جهت تكميل امكانات جانبی مراكز تلفن (از قبيل UPS ، باطری، كيس رزرو و ...) در واحد هايی كه فاقد اين تجهيزات هستند .

د- برقراری ارتباط از طريق IP در كليه واحد ها خصوصا شهرستانها جهت ايجاد ارتباط سالم و كم هزينه و كنترل صحت عملكرد دستگاه VOIP از راه دور توسط اداره مخابرات دانشگاه

ه- گسترش تكنولوژی IP در قالب مركز تلفن در مراكز وابسته به دانشگاه

و- ادامه آموزشهای تخصصی مورد نياز پرسنل اداره مخابرات دانشگاه

ز- بررسی آموزشهای مورد نياز رابطين IT ، اپراتور ها و پرسنل فنی هر واحد در خصوص مركز تلفن موجود در آن واحد و اجرای آموزش های لازم  

فعاليت های واحد مخابرات:

 -1بررسی فني كليه مراكز تلفن موجود در بازار :با تشكيل جلسات متعدد و حضور نمايندگان كارخانجات توليد مراكز تلفن ، مسائل فنی هر مركز تلفن به صورت جداگانه بررسی و با مذاكرات و مشاوره های تلفنی ، تشكيل جلسات مجدد ، بازديد از مكان های در حال استفاده از مركز تلفن مورد نظر و نيز استفاده از دفترچه های راهنمای مراكز تلفن، كليه ويژگی ها و امكانات مراكز تلفن مشخص گرديد. بدين ترتيب برای هر واحد درخواست كننده در دانشگاه ، بنا به شرايط و وضعيت موجود آن ، مركز مناسب معرفی و اقدامات پيگيری نيز جهت خريد صورت می گيرد . در اين قسمت تا كنون بيش از 400 ساعت نفر مطالعه و بررسی و بازديد صورت گرفته است .
-2بازديد از مركز تلفن موجود در استان : بازديد از مراكز تلفن و تهيه چك ليست در جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به دستگاه های مركز تلفن موجود در واحد های دانشگاه و شناسايی مراكز قديمی و از رده خارج شده و مكاتبه و معرفی مراكز تلفن جديد به واحدها جهت خريداری ، و همچنين بررسی مسائل ديگر از قبيل مناسب بودن محل فيزيكی مراكز تلفن ، وضعيت سالم بودن كابل های مخابرات و ... صورت گرفته است .از نيمه دوم سال 86 تا كنون تعداد 72 واحد مورد بازديد قرار گرفته و مذاكرات و مكاتبات لازم در خصوص بهبود وضعيت سيستم مخابراتی به واحدها صورت گرفته است.
-3تعويض و خريد مراكز تلفن : طی بازديدهای انجام شده از مراكز تلفن واحدها ، تعداد 25 مكاتبه با واحدهايی كه نياز به تعويض مراكز داشته اند صورت گرفته كه از اين ميان تعداد 8 واحد مركز تلفن جديد خريداری نموده و بقيه نيز در حال انجام مراحل اداری مي باشد .
-4گسترش ارتباطات از طريق بستر IP : استفاده از دستگاه های VOIP (با پورت های مختلف ) از طريق مذاكره با واحدهای دانشگاه و معرفی اين تكنولوژی و مزيت های آن در زمینه كاهش هزينه مكالمه و ارتباط تلفی مطلوب تر و سپس خريداری و تنظيم و نصب آن در واحدهای مربوطه صورت پذيرفته است‌. تاكنون برای بيش از 35 واحد دانشگاه اين دستگاه خريداری و در اكثر آن ها نصب شده و يا در حال نصب است .
-5همكاري با مخابرات استان: در جهت نصب و راه اندازي دكلهای BTS در محيط های دانشگاه
-6بررسی صلاحيت فنی شركت هابررسی صلاحيت فنی شركت های متقاضی همكاری با دانشگاه در مناقصات و اعلام آن جهت بكارگيری خدمات آنان
-7آموزش پرسنل اداره مخابرات در جهت ارتقا سطح علمی پرسنل اداره مخابرات : در جهت ارتقا سطح علمی پرسنل اداره مخابرات بحث آموزش به شكل جدی دنبال می گردد. اين موضوع به دو قسمت آموزش درون گروهی و آموزش برون گروهی تقسيم می شود كه در قسمت آموزش درون گروهی آموزش‌‌های مرتبط و لازم مانند آشنايی با دستگاههای VoIP ، نحوه تنظيم Conncetion ها ، آشنايی با كارت های مختلف مراكز تلفن و ... توسط كارشناسان اداره مخابرات صورت می‌گيرد و در قسمت آموزش برون گروهی با همكاری اشخاص و يا سازمان های ديگر اقدام به برگزاری دوره های آموزش مختلف مانند آشنايی تخصصي با مراكز تلفن مختلف گرديده است .
-8به روزرسانی نرم افزارها : با ورود تجهيزات IP در حوزه مخابرات بحث به روز رسانی و استفاده از نگارشهای جديد نرم افزار دستگاه ها هم مطرح است كه دستگاه های موجود در دانشگاه در مواقع لزوم update می گردد.
-9برقراري شيفت آنكال :
از آنجا كه مبحث مخابرات و ارتباطات در تمامی ساعات شبانه روز حتی ایام غیراداری نیز از حساسیت بالایی برخوردار بوده و بایستی همواره پاسخگوی نیازهای دانشگاه در این حوزه باشد، اين اداره اقدام به برقراری شيفت آنكال نموده كه از زمان پايان وقت اداری هر روز تا ساعت 24 همان روز، هر يك از پرسنل اداره مخابرات براساس زمانبندی تعیین شده (موجود در صفحه نخست سایت) به صورت آنكال آماده حضور و برطرف نمودن مشكلات احتمالی می باشند .
 
 وظايف واحد مخابرات :

اصلی ترين وظيفه اداره مخابرات تلاش جهت ايجاد ارتباط سالم تلفنی در كليه واحدهای دانشگاه (در سطح استان‌) می باشد كه برای نيل به اين هدف نياز به وجود بستر مخابراتی سالم ، مركز تلفن مطمئن از نظر كارايی ، تجهيزات جانبی مناسب و البته روش استفاده صحيح از اين امكانات ( آموزش ) است .بر اساس اين تعريف ، وظايف مخابرات مشخص می گردد .
تعامل با مخابرات استان در زمينه بهبود ساختار مخابراتی و مسائل آموزشی مرتبط ، بررسی امكانات و تجهيزات جانبی و رفع نقص های موجود ، پيگيری مشكلات موجود در مراكز تلفن دانشگاه و بررسی روش های مختلف در جهت رفع آن ، برطرف نمودن مشكلات خطوط تلفن داخلی و مستقيم واحد های دانشگاه ، بررسی تكنيكها و توليدات جديد مخابراتی و چگونگی استفاده از آنها وظايفی است كه بر عهده اداره مخابرات دانشگاه می باشد .( در قسمت فعاليتها و اهداف ، در مورد عملكرد اداره مخابرات دانشگاه توضيح بيشتري داده شده است ).
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ