شرح وظائف و مسئوليت های مديريت فنی :

 1.  تهيه نقشه های پروژه های دانشگاه اعم از نقشه های تيپ و نقشه های خاص ( فلزی ، بتنی و ... )
 2.  نظارت محلی و نظارت عاليه کليه پروژه های استانی و ملی
 3.  برآورد هزينه پروژه ها قبل از شروع
 4.  تشکيل جلسات مناقصه و دعوت از پيمانکاران رتبه بندی شده
 5.  تهیه پيش نويس قرارداد پروژه های عمرانی
 6.  رسیدگی به صورت وضعيت ، تعدیل و مابه التفاوت پروژه های دانشگاه و تنظيم اجازه پرداخت مربوطه
 7.  نظارت ، بررسی و تائيد اسناد پروژه های امانی که توسط شبکه های مختلف استان انجام ميشود .
 8.  تهيه نقشه و نظارت پروژه هائی که توسط افراد نيکوکار اجرا ميگردد و راهنمائی و همکاری با ايشان
 9.  پيگیری و نظارت بر اجرای پروژه های تعميراتی شامل تعميرات اساسی بيمارستانها ، دانشکده ها ، خوابگاهها ، خانه های بهداشت ،  مراکز بهداشتی شهری و روستائی ، اورژانس ها و ...
 10.  کارشناسی و اظهار نظر در کليه امور فنی دانشگاه اعم از ساختمانی و تاسیساتی ( مکانيکی ، الکترنيکی )

    شرح وظایف و مسئولیت های اداره تاسيسات ، تعميرات و نگهداری :

 1. تعميرات و نگهداری تاسيسات تعدادی از واحدهای دانشگاه
 2. نظارت بر عملکرد پیمانکاران تاسيساتی بيمارستانهای کل استان
 3. طراحی و اجرا سيستم های تاسيساتی ساختمانهائی که بصورت امانی اجرا ميگردد .
 4. نظارت بر اجرای تاسيسات ساختمانی در دست اجرا بصورت پيمانی

 شرح وظايف و مسئوليت های اداره امور امانی دانشگاه :

 1. اجرای تعميرات اساسی واحدهای دانشگاه بصورت امانی
 2. احداث تعدادی از پروژه های جدیدی که بصورت امانی اجرا ميشوند
 3. نظارت و کنترل بر عملکرد کارهای امانی در دست اجرا توسط واحدهای دانشگاه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-3 12:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ