فرمهاچک لیست ارزیابی مراکز شیراز1392

چک لیست ارزیابی مراکزتابعه استان1392

دستورالعمل مستندسازی فرایندهای مراکز شیراز1392

دستورالعمل مستندسازی فرایندهای مراکز تابعه استان فارس 1392

فرم امتیازدهی مراکز تابعه استان فارس 1392

چک لیست ارتقاء فرایند 1392

فرم خام بانک اطلاعاتی مراکز

فرم شناسنامه سنجه

فرم برنامه عملیاتی1392

فرم آمار فعالیتهای مستندسازی1392

چک لیست ارزیابی مراکز شیراز1393

چک لیست ارزیابی مراکزتابعه استان1393

چک لیست ارزشیابی مستندسازی فرایند مراکز شیراز 1393

چک لیست ارزشیابی مستندسازی فرایند مراکز تابعه 1393

دستورالعمل ارزشیابی کارکنان در حیطه مستند سازی فرایند جهت مراکز شیراز 1393

دستورالعمل ارزشیابی کارکنان در حیطه مستند سازی فرایند جهت مراکز تابعه 1393

فرم شناسنامه بازنگری فرایند

برنامه زمانبندی ارزشیابی کارکنان 1393

فرم شماره 3

فرم شماره 5

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-12-12 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ