برنامه جلسات كارگروه

                                                                                                                      
برنامه جلسات كارگروه كاهش تصدي گري دولت  در شش ماهه اول سال 90
جلسه تاريخ و ساعتمكان             
1-9028/1/90  -  ساعت 8 الی 10معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
2-9011/2/90  -  ساعت 8 الی 10معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
3-9025/2/90  -  ساعت 8 الی 10معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
4-908/3/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
5-9029/3/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
6-905/4/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
7-9019/4/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
8-9016/5/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
9-9013/6/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه 
10-9020/6/90  -  ساعت 8 الی 10 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه *دستور كار جلسه به همراه دعوتنامه جلسات متعاقباً به اعضاي كارگروه ارسال خواهد شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-11 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ