جهت اطلاعات بیشتردرهریک از مواردزیر بر روی آن کلیک نمایید:

        مقدمه

      کمیته 136

 

    تعریف واهداف خصوصی سازی

 

     اصل 44 قانون اساسی

     سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی جمهوری اسلامی

     ماده 136 فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی

   ماده 144فصل دوازدهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی

      آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

    
قانون مدیریت خدمات کشوری

   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

   
کتابچه منطقی نمودن اندازه دولت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-2-13 8:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ