واحد تحقيق و توسعه معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي شيراز
گسترش بازارهای رقابتی جهان و لزوم ارائه محصولات و خدمات برتر از سوی سازمان هاي بزرگ تولیدی و خدماتی، ضرورت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه را بیش از پیش اهمیت بخشیده است. واحد تحقیق و توسعه هر سازماني هسته اولیه فعالیت های تحقیقاتی در بخش هاي مختلف به شمار مي آيد. این واحد به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقاء کیفیت خدمت و محصول، طراحی محصول و خدمت جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوری ها، کسب دانش فنی برای تولید و غیره را در چارچوب سیاست ها دنبال
می نماید.
تحقیق و توسعه همیشه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت سازمان هاي بزرگ بوده است. این بخش بدلیل آگاه بودن از تکنولوژی های برتر روز و ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی نقش مهمی را در برنامه های سازمان ها ایفا می نماید. این بخش همیشه به عنوان هسته ای متفکر و مفسر در برنامه ها و چشم انداز سازمان ها نقش دارد. نقش واحد تحقیق و توسعه یک نقش تئوری و صرفاً مطالعاتی نبوده بلکه بدلیل ارتباط آنها با بخش های مختلف علمی و پژوهشی از یک طرف و ارتباط با مدیران اجرایی و صنعت از طرف دیگر، نقشی سازنده و اثرگذار دارد. برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان مهمترین محور کنترل و پیشبرد پروژه های جاری سازمان ها به حساب می آید. تا آنجا که یک برنامه ریزی صحیح و کنترل مستمر آن می تواند روند اجرای پروژه ها را تسهیل و تسریع نماید و برعکس عدم برنامه ریزی مناسب و یا برنامه ریزی بدون کنترل مستمر می تواند در عین آماده بودن مقدمات اجرای کار از قبیل منابع و نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب ضمن به تاخیر انداختن اجرای پروژه و تطویل مدت اجرا، از کیفیت اجرا نیز بکاهد.
عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام منــــد مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند. زیرسیستم های بازنگری استراتژی ها و شاخص ها؛ طرح ریزی پروژه ها؛ اجرای پــروژهها و بهره برداری از نتایج پروژه زیرسیستم های صفی تلقی شده و زیرسیستم مدیریت تحقیق و توسعه به عنوان ستاد تحقیق و توسعه وظیفه پشتیبانی و رهبری و نظارت بر عملکرد سایر زیرسیستم ها را برعهده دارد.
عوامل سازمانی شامل مدیریت و رهبری، سازماندهی و عوامل درونی واحدهای تحقیق و توسعه شامل تفهیم و تفاهم مناسب اهداف و استراتژی ها، سازماندهی فعالیت های تحقیق وتوسعه، سبک مدیریت و تبیین وظایف و مسئولیت های مدیران و کارشناسان شاغل، ویژگی های نیروی انسانی و بررسی امکانات و منابع موجود در واحدهای تحقیق و توسعه از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت و موانع رشد فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-11-20 14:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ