رديف
 شماره پرونده  
عنوان طرح
وضعیت طرح
تاريخ تصويب
مجري طرح
توضيحات
1
1845
طرح مداخله ای اصلاح نظام پرداخت اضافه کاری در شش ماهه دوم سال 1382 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
پایان یافته
 82
 
    
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
 
خلاصه طرح
2
2566
بررسی مقایسه ای درامدها و هزینه های پرسنلی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اباده در سالهای 1382 و1383
پايان يافته
84
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
خلاصه طرح
    3
2366
برسی تخفیف های اعمال شده در مراکز اموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی فارس و مقایسه ان با میزان درامد اختصاصی واحدها در سال 83
در دست اجرا
83
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
خلاصه طرح
2515
تعیین عوامل موثر بر افزایش انگیزه کاری از دیدگاه پرسنل ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1384
پایان یافته
84
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
خلاصه طرح
    5
2309
بررسی میزان هزینه کرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نگهداری تاسیسات در سال 1383
در دست اجرا
83
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
خلاصه طرح
    6
2310
بررسی وضعیت نگهداری ساختمان و تاسیسات در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1383
در دست اجرا
83
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
خلاصه طرح
3588
تدوین دستورالعملهای استاندارد بایگانی پرسنلی و بهبود و بهسازی و مکانیزاسیون سیستم بایگانی اداری- پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1386
دردست اجرا
86 
جناب آقاي دكتر  محمد هادي ايمانيه
                           
      _
    8
1846
بررسی تناسب رشته تحصیلی-ردیف سازمانی و نوع کار شاغلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1382
پایان یافته
82
  جناب آقاي دكتر    
  سيد جليل معصومي
خلاصه طرح
2516
بررسی میزان رضایتمندی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی فارس از نمرات ارزشیابی سالیانه در سال 83
در دست اجرا
84
  جناب آقاي دكتر   
   سيد جليل معصومي
خلاصه طرح
10
2172
بررسی میزان اگاهی کارکنان واحد فن اوری اطلاعات در خصوص علوم کامپیوتر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1383
پایان یافته
83
   جناب آقايدكتر     
  سيد جليل معصومي
خلاصه طرح
11
2852
بررسی رضایتمندی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شیراز از باشگاه غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385
در دست اجرا
85
جناب آقاي دكتر   
  سيد جليل معصومي
خلاصه طرح
 
12
2311
بررسی میزان رضایتمندی ارباب رجوع مراجعه کننده به ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به تفکیک واحد ارائه دهنده خدمت در 3ماهه اول سال 84
 
دردست اجرا
 
83
 
جناب آقاي دكتر
عليرضا صفرپور
 
خلاصه طرح
 
13
2312  
بررسی وضعیت تشکیلات و افراد شاغل در پستهای کلینیکی و پاراکلینیکی مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ومقایسه با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان
 
پایان یافته
 
 
83
 
جناب آقايدكتر 
عليرضا صفرپور
 
خلاصه طرح
 14
1879
بررسی نظرات مدیران شرکت کننده در دوره های اموزشی برگزار شده در سازمان مدیریت دولتی در خصوص محتوی مدرس و محیط دوره های مربوطه در نیمه اول سال 82(دوره توجیهی مدیریت پایه)
 
پایان یافته
 
 
82
 
جناب آقاي دكتر 
عليرضا صفرپور
 
خلاصه طرح
 
15
1925
بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص نحوه ارزشیابی کارکنان بر اساس فرم ارزشیابی فعلی
در دست اجرا
 
82
 
جناب آقايدكتر 
 عليرضا صفرپور
 
خلاصه طرح
 
16
2368
بررسی تعداد افراد مشمول بازنشستگی در سال84 بر اساس قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تفکیک در بیمارستانها و دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز(مستقر در شیراز) و مقایسه ان با مجوزهای استخدامی در همان سال
پایان یافته
 
83
 
 
جناب آقاي دكتر  
عليرضا صفرپور
 
خلاصه طرح
 
 
 17
 
2367
برآورد میزان سرانه اموزشهای مصوب(نفر/ساعت) جهت پرسنل اداری مالی شاغل در ستاد مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی فارس در شیراز و سرانه هزینه تمام شده برای هر نفردر سال 1383
 
پایان یافته
 
 
82
 
جناب  آقايدكتر
عليرضا صفرپور
 
خلاصه طرح
 
18
4743
بررسی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387
پايان يافته
 88
    جناب آقاي دكتر      
عليرضا صفرپور
        _
 
19 
2360
مقایسه هزینه های ارائه خدمات بخش تغذیه بیمارستان توسط بخش خصوصی با بخش دولتی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1383
پایان یافته
83
سركارخانم دكتر  
 ناهيد حاتم
خلاصه طرح
 
20
2568
بررسی تخلفات اداری صورت  گرفته در پنج سال اخیر (83-78) در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این تخلفات و بررسی میزان تاثیر راهکارها بر کاهش تخلفات سال 1384
پایان یافته
84
سركار خانم دكتر
 ناهيد حاتم
       _
   21

 

 

4485
بررسی چیدمان واحدهای بیمارستانی با استانداردهای موجود و ارائه چیدمان جدید با استفاده از تکنیک های چیدمان تسهیلات در بیمارستانهای آموزشی منتخب شیراز در سال 1386
در دست اجرا
87
سركارخانم دكتر
 ناهيد حاتم
_
   22
4280
بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی استان فارس در ارائه بسته خدمتی سلامت خانواده
در دست اجرا
87
سركارخانم دكتر   
فريبا مرادي اردكاني
 _
 
23
2626
بررسی میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1384
پايان يافته
 
 
84
 
 
جناب آقايدكتر   
عليرضا چوبينه
 
 
خلاصه طرح
 
 
   24 
2364
بررسی سبکهای مدیریتی مدیران معاونت پشتیبانی و مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1384
پایان یافته
83
جناب آقاي
محمدحسين سرايداران
خلاصه طرح
   25
3622
بررسی مقدار و نحوه خدمات رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کارکنان ایثارگر دانشگاه (از نظر ایثارگر ، مسئولین و مقررات) در سالهای 81تا 85 و تاثیر آن بر رضایتمندی آنان
در دست اجرا
86
جناب آقاي
محمدحسين سرايداران
       _
   26
3790
بررسی وضعیت مرخصی استعلاجی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی در سال 1384
پایان یافته
86
جناب آقاي   
محمدحسين سرايداران
       _
27  
2981
بررسی اگاهی و عملکرد مدیریتهای معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص برنامه ریزی عملیاتی در سال 84 و ارائه راهکارهای ارتقا ان برای سال 85 و سنجش مجدد ان در سال 85
پايان يافته
84
      سركارخانم  
  ويدا كشتكاران
خلاصه طرح
28
4235
بررسی وضعیت استانداردهای ایمنی اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت استانداردهای ایمنی در سال 1387
پايان يافته
88
سركارخانم
ويدا كشتكاران
_
29
4413
بررسی مشارکت پرستاران در سیستمHIS در بیمارستان حافظ شیراز و ارائه راهکار و انجام مداخلات مناسب بمنظور افزایش مشارکت پرستاران در سال 1387
پايان يافته
88
سركارخانم
 ويدا كشتكاران
       _
30
 
2564
بررسی فرهنگ سازمانی در حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
پایان یافته
 
84
 
 
     جناب آقاي      
 وحيد كشتكار
 
خلاصه طرح
 31
2565
تدوین برنامه لازم جهت توسعه و بهسازی منابع انسانی معاونتهای پشتیبانی/اموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نیاز سنجی اموزشی
 
در دست اجرا
84
 
جناب آقاي 
  وحيد كشتكار
 
خلاصه طرح
 32
 
1266
بررسی نیازهای اموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت پوشش حوزه معاونت پشتیبانی
پایان یافته
80
 
سركارخانم
فرخنده شريف
 
خلاصه طرح
33
4698
بررسی اثر ارائه راهکارهای مناسب بر میزان رضایتمندی کاربران اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 88-87
در دست اجرا
88
جناب آقاي دكتر
سيد هدايت اله فقيه
       _
 
 34
 
 
2365
بررسی عوامل تسهیل کننده و محدود کننده در اجرای مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهاد ها)واحدهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فارس  مستقر در شهر شیراز در سال 1384
 
 
پایان یافته
 
 
83
 
جناب آقايدكتر
كواري
 
خلاصه طرح
 
35
 
2370
بررسی میزان رضایتمندی کارکنان پیمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خدمات سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با کارکنان رسمی تحت پوشش خدمات صندوق بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی
 
 
 
پايان يافته
 
 
83 
 
جناب آقاي
حجت حميدي 
 
خلاصه طرح
 
36
3127
بررسی میزان رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خدمات رفاهی در زائر سرای مشهد
در دست اجرا
85
جناب آقاي
حسن غياثي
      _
37
4165
بررسی میزان اگاهی ، نگرش و عملکرد مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه در مورد بودجه ریزی عملیاتی در سال 85
در دست اجرا
87
جناب آقاي
محمد حسین خادمیان
         _

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-3-4 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ