وضعيت طرح هاي تحقيقاتي حوزه معاونت پشتيباني در سال88

رديف                                                      عنوان طرح تحقيقاتي           وضعيت طرح
   1
ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي مقابله با خطر زلزله در سال 1388
ارجاع به مجريان طرح جهت انجام اصلاحات مدنظر داوران
   2
بررسي وضعيت مرخصي استعلاجي كاركنان و مديران شاغل در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه پزشكي  شيراز       
ارجاع به داوران جهت تاييد نهايي

   3

بررسي نقش مهندسي ارزش در نظام سلامت و اجراي آن در فرآيند پذيرش بيماران سرپايي در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1388
ارجاع به مجريان طرح جهت انجام اصلاحات مدنظر داوران 
   4
طراحي وكابرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در     
تعيين بهاي تمام شده خدمات تصويري بيمارستان حافظدرسال 1388 
ارجاع به داوران جهت تاييد نهايي
   5
بررسي مشاركت پرستاران در سيستم HIS در بيمارستان حافظ شيراز و ارائه راهكار بمنظور افزايش مشاركت پرستاران
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
   6 بررسي وضعيت استانداردهاي ايمني اتاق عمل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
   7     
بررسي تناسب تعداد اعضاي هيئت علمي با دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
  8  
شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شيراز و عوامل موثر بر آن
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
  9 
برآورد حدمطلوب نيروي كار گزيني بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از طريق كارسنجي
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
10
بررسي رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و خلاقيت كاركنان ستادي در سال 1387
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
11
بررسي نگرش كاركنان حوزه معاونت پشتيباني به امر پژوهش در كار
ارجاع به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-3-4 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ