عناوين پيشنهادي جهت طر ح هاي پژوهشي  در سال 89

 

 

      1-بررسي راهكارهاي بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف اينترنت در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

     2-بررسي هزينه اثر بخشي استفاده از كارت هوشمند در بعضي از حوزه هاي دانشگاه نسبت به روش فعلي

 3-بررسي ميزان هزينه كارآيي جانمايي داروخانه هاي شيراز براساس GIS

 4-  بررسي ميزان امكانپذيري استفاده از GIS در مركز اورژانس

 5- بررسي ميزان سهولت دسترسي به مراكز اورژانس از طريق  GIS

 6-بررسي نقش مهندسي ارزش در نظام سلامت و اجراي آن در فرآيند پذيرش بيماران سرپايي

 7- سنجش ميزان اثر بخشي خصوصي سازي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  شيراز

 8-بررسي توان بالقوه انگيزش مشاغل بر اساس مدل MPS بين پرسنل مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شيراز وارتباط آن با تعهد  سازماني

 9-بررسي عوامل موثر در بهينه سازي برون سپاري به بخش خصوصي از ديدگاه مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

 10-مقايسه و ميزان رضايتمندي ارباب رجوع بين واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي و دولتي در بخش تسهيلات زايماني مراكز بهداشتي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 11-مقايسه هزينه كارآيي بين واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي و دولتي در بخش فيزيوتراپي بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز

12-بررسي مقايسه اي نسبت پرسنل به ازاي هر تخت فعال در بيمارستانهاي آموزشي و غير آموزشي با استاندارد موجود در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

13-مقايسه سرانه درآمد اختصاصي با سرانه هزينه به ازاي هر تخت فعال در بيمارستانهاي آموزشي شيراز

14-بررسي ميزان اثر بخشي سرانه الگوي مصرف (برق ، آب و....) شبكه هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز

15-بررسي راهكارهاي افزايش درآمد در مراكز آموزش عالي با توجه به اصل 44

16-بررسي ميزان تناوب كيفيت آموزش و ارتباط آن با بودجه سالانه برنامه آموزش و تحقيقات دانشگاه در طول برنامه 4 توسعه

17-تاثير ارائه خدمت عمومي در ارتقاء انگيزش پرسنل ساختمان مركز ي دانشگاه در سال 88

18-بررسي ميزان رضايت پرسنل ساختمان مركزي از امكانات عمومي در سال 88

19-بررسي نگرش كار كنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شيراز به امر پژوهش در كار

20-بكارگيري  و طراحي الگوي مناسب سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)در تعيين بهاي قيمت تمام شده

21-ارزيابي ميزان آمادگي بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي مقابله با خطر زلزله

22-بررسي مقايسه وضعيت فضاي فيزيكي نيروي انساني وتجهيزات پزشكي بخش اورژانس بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استاندارد موجودوارائه راهكارهاي لازم

23-بررسي علل تقاضاي جابجايي كاركنان رسمي وپيماني شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

24-بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان حوزه معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي شيراز

    25- ارائه راهكارهاي افزايش انگيزه اعضاي هيات علمي در امر آموزش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز

    26- بررسي ميزان انگيزه اعضاي هيات علمي در بكارگيري روش هاي نوين آموزشي و ارائه راهكارهاي ارتقاء و حفظ روشهاي نوين

   27-بررسي عوامل موثر بر افزايش انگيزه كاركنان و ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء انگيزه آنان

   28-بررسي سبك هاي مديريتي مديران دانشگاه در 4 حيطه (رهبري ، تصميم گيري، كنترل، و تفويض اختيار) و ارائه راهكارهايي جهت استفاده مديران از سبك هاي نوين مديريتي

   29- بررسي ارتباط سبك هاي مديريتي مديران و ميزان رضايت شغلي كاركنان تحت پوشش و مقايسه با يكديگر

   30- بررسي ارتباط سبك هاي مديريتي مديران و ميزان بهره وري واحد تحت پوشش و مقايسه با يكديگر

    31 - بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مديريت هاي معاونت پشتيباني درخصوص برنامه ريزي عملياتي و مقايسه با ميزان دستيابي به اهداف عملياتي و استراتژيك

   32- بررسي فرهنگ سازماني و سبك مديريتي مشاركتي دانشگاه علوم پزشكي

   33- بررسي فرهنگ سازماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز

    34  - بررسي ارتباط عوامل فرهنگ سازماني و سبك مديريتي مشاركتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

   35 -نياز سنجش آموزشي كاركنان دانشگاه و ارتباط آن با كارايي و اثر بخشي وظايف محوله در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  36  - بررسي ساختار سازماني و ارائه راهكارهايي جهت اصلاح آن در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  37- بررسي عوامل موثر بر بهبود شاخص هاي كارايي ، اثر بخشي در سيستم اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  38- بررسي عوامل موثر بر بهبود شاخص هاي كارايي ،‌ اثر بخشي در سيستم اداري درماني و بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  39- بررسي ارتباط ساختار سازماني و سبك مديريتي مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 40-مقايسه ميزان دستيابي به اهداف عملياتي و استراتژيك در سبك هاي مختلف مديريتي مديران دانشگاه علوم پزشكي شيراز
41-بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري وبهره وري نيروي انساني در كاركنان اداري شاغل در حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-1 13:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ