ليست اولويتهاي پژوهشي دبيرخانه تحقيقات كاربردي حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1387

 

 

        1-     مطالعه پایلوت نظام پایش و ارزشیابی مدیریت منابع انسانی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی تابعه

 

 •        شناسایی و فهرستبندی کلیه قوانین و مقررات و فرایندهای اصلی مربوط به مدیریت منابع انسانی در ستاد و صف
 •         بررسی وضعیت موجود پایش و ارزشیابی مدیریت منابع انسانی
 •         مطالعه تطبیقی مدل های معتبر خارجی و داخلی پایش و ارزشیابی مدیریت نیروی انسانی برای سازمانهای مشابه
 •         طراحی یک مدل پایش و ارزشیابی بهینه و تحت شبکه
 •        تهیه نرم افزار مربوطه
 •          اجرای آزمایشی مدل و اصلاح نهایی آن با قابلیت استفاده در دستگاه

 

        2-     مدلسازی مدیریت مصرف انرژی در بیمارستانها و تأثیرات آن بر کاهش تعرفه­های درمانی

 • ارائه مبانی نظری و مطالعات مرتبط با پژوهش
 • انجام مرور سیستماتیک در زمینه مدل­های مختلف مصرف انرژی و تأثیر آن بر کاهش تعرفه­های درمانی از طریق پایگاههای داده الکترونیک ( ایرانی و بین المللی )
 • بررسی وضعیت موجود مدیریت مصرف انرژی در بیمارستانهای ایران
 • تفکیک و طبقه بندی مناسب بیمارستانهای ایران بر اساس مقتضیات مدل
 • ارائه مدل مدیریت مصرف انرژی متناسب با خصوصیات هر گروه از بیمارستانهای ایران
 • تعیین تأثیر مدل ارائه شده در کاهش تعرفه­های درمانی
 • ارائه نرم افزار مناسب در این زمینه

         3-      تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی مراکز درمانی ( بیمارستان تخصصی )

 

 • ارائه مبانی نظری و مطالعات مرتبط با پژوهش
 • انجام مرور سیستماتیک در زمینه­های استانداردهای طراحی کلی فضاهای بیمارستانی ( تخصصی ) شامل بخشهای آنژیوگرافی، چشم، IVF، پیوند اعضاء و مغز و استخوان، سرطان و شیمی درمانی، تالاسمی و هموفیلی، عفونی، مراکز جراحی محدود، روانی و آزمایشگاههای تخصصی و رفرانس از پایگاههای داده­های الکترونیک ( ایرانی و بین المللی)
 • تعیین وضعیت موجود استانداردهای طراحی کلی فضاهای بیمارستانی (تخصصی) بخشهای مذکور در ایران با در نظر گرفتن تأسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات پزشکی آنها
 • تفکیک و طبقه بندی مناسب بیمارستانهای ایران جهت ارائه استانداردهای مناسب با هر گروه
 • ارائه استانداردهای طراحی کلی فضاهای بیمارستانی ( تخصصی ) متناسب با بیمارستانهای ایران با در نظر گرفتن تأسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات پزشکی آنها
 • ارائه نرم افزار مناسب در این زمینه 

         4-     طراحی بانک اطلاعاتی، مدلسازی و مدیریت نگهداری تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

 

 • ارائه مبانی نظری و مطالعات مرتبط با پژوهش
 • ارائه مدل­های مختلف مدیریت نگهداشت تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی
 • تعیین وضعیت موجود مدیریت نگهداشت تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی در ایران
 • طراحی بانک اطلاعاتی به منظور گردآوری داده­های مربوط به تجهیزات و تأسیسات   بیمارستانی ایران
 • ارائه مدل مناسب جهت مدیریت نگهداشت تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی ایران
 • ارائه نرم افزار مناسب در زمینه مدیریت نگهداشت تجهیزات و تأسیسات بیمارستانهای ایران

          5-     اصلاح ساختار مالي فرآيند هاي نظام حسابداري ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

 •          شناسایی و فهرست بندی کلیه قوانین و مقررات و فرایندهای اصلی در ساختار مالي فرآيند هاي نظام حسابداري ستاد و صف
 •          بررسی وضعیت موجود و پایش و ارزشیابی
 •         طراحی یک مدل جهت اصلاح ساختار مالي فرآيند هاي نظام حسابداري ستاد
 •          تهیه نرم افزار مربوطه
 •        اجرای آزمایشی مدل و اصلاح نهایی آن با قابلیت استفاده در دستگاه 

    6-     بررسي  مدل هاي مختلف نظام تاٌمين مالي در بيمارستان هاي كشور هاي منتخب و پيشنهاد الگوبراي ايران

 • ارائه مبانی نظری و مطالعات مرتبط با پژوهش
 • ارائه مدل­های مختلف جهت مقايسه و انجام مرور سیستماتیک در زمینه مدل­های مختلف
 • مطالعه تطبیقی مدل های معتبر خارجی و داخلی پایش و ارزشیابی
 • بررسی وضعیت موجود
 • تفکیک و طبقه بندی مناسب بیمارستانهای ایران بر اساس مقتضیات مدل
 • ارائه مدل نظام تاٌمين مالي در بيمارستان هاي ايران

            7-     ارزشيابي آموزشهاي جاري ضمن خدمت كاركنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 •        تدوين نظامنامه ارزيابي (اثربخشي) برنامه هاي آموزشي شامل فرم هاي مختلف
 •      طراحي مكانيزم ارزيابي (اثربخشي) دوره هاي آموزشي به همراه ارائه نرم افزار مربوطه (شامل ارزيابي واكنش فراگيران نسبت به برنامه هاي آموزشي، ميزان يادگيري فراگيران، ميزان تغييرات رفتاري فراگيران، ميزان تاثير برنامه هاي آموزشي در عملكرد كاركنان)
 •          ارزيابي (اثربخشي) آموزشهاي كاركنان در نمونه مورد بررسي (ستاد مركزي و يك دانشگاه از هر تيپ)
 •          ارائه پيشنهادهاي نهايي جهت اصلاح نحوه اجرا و ارزيابي (اثربخشي) برنامه هاي آموزشي
 •         انجام اصلاحات لازم در الگوي تدوين شده
 •          آموزش يافته هاي تحقيق و نحوه انجام ارزيابي به كارشناسان مرتبط 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-10 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ